Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje   |   uprava@zasavske-lekarne.si   |   03 563 26 56

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje objavlja Katalog informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Predstavitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Javni zavod ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE
Rudarska cesta 12, Trbovlje

Odgovorna uradna oseba:

Sabina Drobnič, mag. farm., mag.posl. in ekon. ved - direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:

maj 2005

Datum zadnje spremembe:

30. avgust 2022

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://www.zasavske-lekarne.si/informacije-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Zasavskih lekarn Trbovlje, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZASAVSKIH LEKARNAH TRBOVLJE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIM RAZPOLAGA

2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.
Poleg navedenega opravlja zavod še tržno dejavnost in sicer preskrbo prebivalcev s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi zdravljenje in varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem, izdelovanjem zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti.
Izvaja mentorsko in farmakoinformativno dejavnost ter zdravstveno vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost. Za nemoteno preskrbo prebivalstva zavod organizira tudi dežurno službo. Dežurna služba se izvaja v Lekarni Trbovlje na Rudarski cesti 12 v Trbovljah. Po zakonu moramo farmacevti v dežurni lekarni izdajati zdravila na recepte, predpisane istega dne ali na recepte, ki so označeni kot nujni. (UL RS št. 59/2003; Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, 52. člen: "Med dežurno službo mora pooblaščena oseba izdati zdravilo na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen.") Zavod poleg omenjenega opravlja še vse pomožne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda. Sem spadata finančno-računovodska dejavnost ter informatika.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:

LEKARNE: Lekarna Trbovlje, Lekarna Center, Lekarna Zagorje, Lekarna Hrastnik, Lekarniška podružnica Dol pri Hrastniku, Lekarniška podružnica Izlake
UPRAVA ZAVODA

Kontaktni podatki vseh organizacijskih enot, odgovornih oseb, telefonske številke in odpiralni časi ter lokacije so dostopni na povezavi Kontakti

Organigram zavoda:

Organigram

Člani sveta zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje:
 Seznam

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Sabina Drobnič, mag. farm., mag.posl. in ekon. ved - direktorica zavoda
Telefon: 03 563 26 54
E-poštni naslov: sabina.drobnic@zasavske-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17, 1/19 -odl.US, 73/19, 82/20,152/20-ZZUOOP in 203/20-ZIUPOPDVE)
 • Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 - ZFRO),
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06 in 85/16 – ZLD-1, 28/18, 71/18 in 05/20),
 • Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),
 • Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14),
 • Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri, 105/10 in 17/14 – ZZdr-2),
 • Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2),
 • Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
 • Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za tekoče pogodbeno leto z ZZZS.
Državni predpisi: Državni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si
Predpisi EU: Povezava na evropski register
Evropska farmakopeja

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Vlada RS: http://www.vlada.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Povezava na EU portal


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

1. LETNA POROČILA:
                 
                   ARHIV:2. FINANČNI NAČRTI:

                    ARHIV:
                              

- Letno poročilo 2021

- Letno poročilo 2020
- Letno poročilo 2019

- Letno poročilo 2018
- Letno poročilo 2017
- Letno poročilo 2016
- Letno poročilo 2015


- Finančni načrt 2022

Finančni načrt 2021
Finančni načrt 2020
- Finančni načrt 2019
- Finančni načrt 2018
- Finančni načrt 2017
- Finančni načrt 2016

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:

V zavodu smo skladno z zakonodajo zavezani voditi upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja ter postopke glede morebitnih pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Zavod Zasavske lekarne Trbovlje

Seznam evidenc:

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkovSeznam zbirk:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva /ZZPPZ/ (Ur.l. RS 65/00, 47/15)

Druge evidence, ki jih vodi javni zavod:
1. Evidenca o uživalcih pravic invalidskega zavarovanja
2. Evidenca zaposlenega delavca
3 .Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Hrastnik
4. Evidenca o poškodbah pri delu
5. Evidenca o plači zaposlenega
6. Informativna zbirka o izdanih zdravilih
7. Zbirka receptov izdanih zdravil
8. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarniške  podružnice Medijske toplice
9. Evidenca – posnetki videondzornega sistema Lekarniške podružnice Dol pri Hrastniku
10. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Center
11. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Trbovlje
12. Evidenca – posnetek videonadzornega sitema Lekarne Zagorje
13. Evidenca podatkov z receptov in naročilnic za medicinsko tehnične pripomočke
14. Evidenca podatkov z receptov za izdajo narkotikov
15. Katalog evidence o izrabi delovnega časa
16. Katalog evidenc preventivnih zdravstvenih pregledov
17. Katalog evidenc o usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
18. Katalog evidenc o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
19. Evidenca podatkov z veterinarskih receptov
20. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
21. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
22. Evidenca podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah
23. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov
24. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve
25. Evidenca podatkov o disciplinskih postopkih in redni ter izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
26. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
27. Evidenca podatkov o reklamacijah
28. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih
29. Evidenca študentov in dijakov
30. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu
31. Evidenca podatkov za kognitivne farmacevtske storitve PUZ

 
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:

Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.zasavske-lekarne.si.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Zasavskih lekarn Trbovlje.
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ-UPB2/ (Ur. l. RS št. 51/16, 102/15)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16)
Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Ur.l. RS št. 81/18, 38/19)
Pomembnejši notranji akti zavoda: Statut zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, 28.03.2019
Poslovnik o delu sveta zavoda, 28.03.2019


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.zasavske-lekarne.si/, podstran "informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim.
Katalog informacij javnega značaja je na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 8:00 do 12:00.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.
Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunavajo materialni stroški v skladu z Uredbo o posredovanu in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

/

5. INFORMACIJA O POOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO PODATKOV

          POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

          ZAGOTAVLJANJE AVTENTIČNOSTI ZDRAVIL

 6. KAZALNIKI KAKOVOSTI 

7. POLITIKA ISV

8. JAVNA NAROČILA
   -Dobava in montaža robota avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil v Lekarni Zagorje ter 4-letno tekoče vzdrževanje sistema.


9. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Zasavske lekarne Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obveščamo, da za reševanje potrošniškega spora ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).
Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov - SRPS.


Spletna stran ne uporablja piškotkov.

Odpiralni čas