Informacije javnega značaja


KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZASAVSKIH LEKARN TRBOVLJE
Javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje objavlja katalog informacij javnega značaja na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja in uredbe o posredovanju informacij javnega značaja.

Predstavitev zakona o dostopu do informacij javnega značaja
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.2.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacij javnega značaja:
"Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb."

Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdelala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 115/03).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izdala Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, Št. 40/04) in v drugem odstavku 1. člena določila:
"Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavajo."
 
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Javni zavod ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE
Rudarska cesta 12, Trbovlje

Odgovorna uradna oseba:

Sabina Drobnič, mag. farm., mag.posl. in ekon. ved - direktorica zavoda

Datum prve objave kataloga:

maj 2005

Datum zadnje spremembe:

08. januar 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.zasavske-lekarne.si/vsebina/informacije-javnega-znacaja/40

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Zasavskih lekarn Trbovlje, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZASAVSKIH LEKARNAH TRBOVLJE IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIM RAZPOLAGA
2.a Organigram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.
Poleg navedenega opravlja zavod še tržno dejavnost in sicer preskrbo prebivalcev s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi zdravljenje in varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil ostalim zdravstvenim delavcem, izdelovanjem zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti.
Izvaja mentorsko in farmakoinformativno dejavnost ter zdravstveno vzgojno in zdravstveno prosvetljevalno dejavnost. Za nemoteno preskrbo prebivalstva zavod organizira tudi dežurno službo. Dežurna služba se izvaja v Lekarni Trbovlje na Rudarski cesti 12 v Trbovljah. Po zakonu moramo farmacevti v dežurni lekarni izdajati zdravila na recepte, predpisane istega dne ali na recepte, ki so označeni kot nujni. (UL RS št. 59/2003; Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, 52. člen: "Med dežurno službo mora pooblaščena oseba izdati zdravilo na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen.") Zavod poleg omenjenega opravlja še vse pomožne dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda. Sem spadata finančno-računovodska dejavnost ter informatika.

Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:

ORGANIZACIJSKA ENOTA LEKARNE z lekarniškimi poslovnimi enotami: Lekarna Trbovlje, Lekarna Center, Lekarna Zagorje, Lekarna Hrastnik, Lekarniška podružnica Dol pri Hrastniku, Lekarniška podružnica Medijske Toplice
UPRAVA ZAVODA
Službe:
- finančno računovodska služba
- farmakoinformacijska služba
- mentorska služba
- služba za investicije, plan in analize
- splošnokadrovska služba

Organigram zavoda:

Organigram

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Sabina Drobnič, mag. farm., mag.posl. in ekon. ved - direktorica zavoda
Telefon: 03 563 26 54
E-poštni naslov: sabina.drobnic@zasavske-lekarne.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Predpisi s področja zdravstva: http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/
Državni register predpisov: http://zakonodaja.gov.si
Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti:
Zakon o lekarniški dejavnost - uradno prečiščeno besedilo /ZLD1/ (Ur.l. RS 85/2016)
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno prečiščeno besedilo /ZZVZZ-UPB2/ (Ur.l. RS 72/06, 91/07, 76/08, 87/11, 40/12)
Zakon o zdravstveni dejavnosti - uradno prečiščeno besedilo /ZZDej-UPB2/ (Ur.l. RS 23/05, 15/08, 23/08, 40/12)
Zakon o zdravilih /ZZdr-2/ (Ur.l. RS 17/14)
Zakon o medicinskih pripomočkih /ZMedPri/ (Ur.l. RS 98/09)
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS 110/03-PB, 47/04, 16/08, 9/11)
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami /ZPPPD/ (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)
Zakon o veterinarstvu /ZVet-1/ (Ur.l. RS 33/01)
Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in sveta o kozmetičnih izdelkih
Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)
Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur.l. RS 39/06)
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur.l. RS 62/93, 98/99)
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja: http://www.zzzs.si
 
Drugi pomembnejši predpisi:
Zakon o varstvu potrošnikov - uradno prečiščeno besedilo /ZVPot-UPB2/ (Ur.l.RS 98/04)
Zakon o javnih naročilih - uradno prečiščeno besedilo /ZJN-UPB1/ (Ur.l. RS 36/04)
Zakon o javnih uslužbencih- uradno prečiščeno besedilo /ZJU-UPB2/ (Ur.l. RS 32/06, 69/08)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - uradno prečiščeno besedilo /ZSPJS-UPB5/ (Ur.l. RS 32/06)
Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Ur.l. RS 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 97/07)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - uradno prečiščeno besedilo /ZDIJZ-UPB2/ (Ur.l. RS 51/06)
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l. RS 76/05, 119/07, 95/11)
Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS 40/04, 76/05)
Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi Evropske Unije:

Predpisi EU
Povezava na evropski register
Evropska farmakopeja

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Zakon o zavodih /ZZ/ (Ur.l. RS 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06)
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih straneh:
Vlada RS: http://www.vlada.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Povezava na EU portal
Prepisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (Ur. vest. Zasavja 36/09, 2/10, Ur.l. RS 4/10)
Statut javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - odgovoren za sprejem: svet zavoda – nahaja se v elektronski obliki
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedeni spletni strani gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti):

1. Letno poročilo 2016
             1.del
            2.del
 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod:

Zavod Zasavske lekarne Trbovlje ne vodi nobenega postopka.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Zavod Zasavske lekarne Trbovlje

Seznam evidenc:

1. Odpiralni časi lekarn
2. Zgodovina lekarništva v Zasavju

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva/ZZPPZ/ (Ur.l. RS 65/00), kjer so upravljalci zbirk so ZZZS, IVZ in drugi, lekarna je le uporabnik.
Druge evidence, ki jih vodi javni zavod:
1. Evidenca o uživalcih pravic invalidskega zavarovanja
2. Evidenca zaposlenega delavca
3 .Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Hrastnik
4. Evidenca o poškodbah pri delu
5. Evidenca o plači zaposlenega
6. Informativna zbirka o izdanih zdravilih
7. Zbirka receptov izdanih zdravil
8. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarniške  podružnice Medijske toplice
9. Evidenca – posnetki videondzornega sistema Lekarniške podružnice Dol pri Hrastniku
10. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Center
11. Evidenca – posnetki videonadzornega sistema Lekarne Trbovlje
12. Evidenca – posnetek videonadzornega sitema Lekarne Zagorje
13. Evidenca podatkov z receptov in naročilnic za medicinsko tehnične pripomočke
14. Evidenca podatkov z receptov za izdajo narkotikov
15. Katalog evidence o izrabi delovnega časa
16. Katalog evidenc preventivnih zdravstvenih pregledov
17. Katalog evidenc o usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
18. Katalog evidenc o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
19. Evidenca podatkov z veterinarskih receptov
20. Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
21. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
22. Evidenca podatkov o avtorskih in podjemnih pogodbah
23. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in obvezne delovne prakse dijakov
24. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve
25. Evidenca podatkov o disciplinskih postopkih in redni ter izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi
26. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
27. Evidenca podatkov o reklamacijah
28. Evidenca podatkov o vzdrževanih družinskih članih
29. Evidenca študentov in dijakov
30. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu

 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti:

Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani zavoda http://www.zasavske-lekarne.si.

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja:

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu do informacij javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Zasavskih lekarn Trbovlje.

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja:

Zasavske lekarne Trbovlje so upravičene prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l. RS 40/04).

Druge informacije javnega značaja:

Letno poročilo o izvajanju Zakona ob dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS 24/03)
Informacije javnega značaja, ki jih je zavod posredoval na podlagi vložene ustne ali pisne zahteve, pa zavod ocenjuje, da bodo postale predmet nadaljnjih enakih zahtev drugih prosilcev
Podatki o posameznih ukrepih in dejavnostih izvajalca javne službe
Javni razpisi

Notranji akti zavoda:

Statut zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - odgovoren za sprejem: svet zavoda – nahaja se v elektronski obliki
Sklep o soglasju k statutu
Poslovnik o delu sveta zavoda
Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda
Pravilnik o javnem naročanju
Javni razpisi in javna naročila male vrednosti
Pravilnik o računovodstvu - odgovoren za sprejem: direktor - nahaja se v elektronski obliki
Sklep k soglasju - odgovoren: svet zavoda - nahaja se v klasični obliki
Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v svet zavoda - odgovoren za sprejem: direktor – nahaja se v klasični obliki
Poslovnik o delu sveta zavoda - odgovoren za sprejem: svet zavoda - nahaja se v elektronski obliki

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Dostop do informacij javnega značaja iz kataloga je možen preko spletne strani http://www.zasavske-lekarne.si/, podstran "informacije javnega značaja". Za ogled spletnih strani je potrebno instalirati ustrezno programsko opremo za dostop do interneta, kot je na primer MS Internet Explorer ver.6.x. ali Netscape Communicator ver. 7.x. Pri izdelavi in dostopa do spletnih strani smo upoštevali sodobne razvojne trende na tem področju in razširjenost tipov programske opreme v Sloveniji za dostop do spletnih strani. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani. Vse informacije javnega značaja so objavljene v tekstovni obliki, ki so tako načeloma dostopne tudi slepim in slabovidnim.
Katalog informacij javnega značaja je na sedežu zavoda v času od ponedeljka do petka od 8:00 do 12:00.
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Seznam.
Vse pravice pridržane © 2013, Zasavske lekarne | Izdelava: Evolucija.si